SERWIS - mirmar serwis wyważarek

cww trust seal
Przejdź do treści

SERWIStel:.
     +48 600 266 597 (MIREK)
     +48 601 272 946  (JACEK)

              ZGŁOSZENIE NAPRAWY

Regulamin świadczenia usług serwisowych
przez MIRMAR Mirosław Laskowski, ul. Jana III Sobieskiego 9, 66-440 Skwierzyna
1. Niniejszy regulamin precyzuje uprawnienia i obowiązki stron umowy świadczenia usług serwisowych, zwanej dalej Umową.
2. Stronami Umowy w myśl regulaminu są:
• „MIRMAR Mirosław Laskowski”, zwany dalej Serwisem,
• Każdy, zwany dalej Zgłaszającym, kto nadeśle drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia, zamieszczony na stronie www.mirmar.net.pl w dziale „SERWIS”, zwany dalej Zgłoszeniem.
3. Regulamin ma zastosowanie w przypadku ZGŁOSZEŃ: napraw gwarancyjnych, pogwarancyjnych, w oparciu o przedłużoną gwarancję oraz w serwisie zewnętrznym.
4. Akceptacja niniejszego regulaminu jest warunkiem koniecznym do przyjęcia i rozpatrzenia Zgłoszenia przez Serwis.
5. Akceptacja regulaminu odbywa się poprzez zaznaczenie właściwego pola w Zgłoszeniu, po której zostaje ono przesłane do Serwisu. Brak akceptacji regulaminu uniemożliwia przesłanie Zgłoszenia.
6. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą wypełnienia łącznie warunków, o których mowa w pkt. 4 i 5 oraz akceptacji przez Zgłaszającego warunków niniejszego regulaminu.
7. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają praw i obowiązków Nabywcy/Użytkownika oraz Gwaranta, określonych w „Karcie Gwarancyjnej” lub „Umowy o świadczenie usług serwisowych”.
8. Zgłaszający upoważnia Serwis, do wystawienia faktury VAT za wykonane czynności dodatkowe, gdy zakres zgłoszenia wykracza poza zakres napraw i uprawnienia użytkownika wynikające z „Karty Gwarancyjnej” lub „Umowy o świadczenie usług serwisowych”.
9. Zgłaszający upoważnia Serwis, do wystawienia faktury VAT za wykonane czynności w ramach serwisu pogwarancyjnego i zewnętrznego, po uprzedniej akceptacji kosztorysu naprawy.
10. Koszt dojazdu obliczany jest każdorazowo w przypadku wizyty w siedzibie Zgłaszającego lub miejscu użytkowania urządzenia, z wyłączeniem napraw w ramach uprawnień wynikających z „Karty gwarancyjnej”.
11. Koszt dojazdu wynosi 1,23 zł brutto za kilometr (z siedziby Serwisu do Zgłaszającego i z powrotem).
Najczęściej staramy się wykonywać wyjazdy połączone do kilku klientów, i naliczamy w tym przypadku Ryczałt w wysokości 246 zł brutto
12. Terminy realizacji powierzonych zleceń są ustalane telefonicznie
13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12.06.2019r. poprzez zawieszenia na stronie www. mirmar.net.pl, w dziale „serwis”.
14. ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez „MIRMAR Mirosław Laskowski z siedzibą w 66-440 Skwierzyna przy ul. Jana III Sobieskiego 9 w celach związanych z realizacją zgłoszenia, udzielaniem odpowiedzi na zgłoszenie, przygotowaniem i przesłaniem oferty handlowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania i realizacji zgłoszenia. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także ich usunięcia”.
15. Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.

 MIRMAR Mirosław Laskowski     66 - 440 SKWIERZYNA       ul. Jana III Sobieskiego 9         NIP:  596-106-06-49         Regon:  080159570  
 Tl:. +48 957171528      E-mail  biuro@mirmar.net.pl
Wróć do spisu treści